Algemene voorwaarden

De onderstaande Algemene voorwaarden gelden voor de 8-weekse mindfulnesstraining, de daaraan gekoppelde vervolgdagen en voor de yogalessen en workshops. In dit document wordt hiernaar verwezen met de algemene term training.

1. Inschrijving
Deelnemers aan mindfulnesstrainingen zijn ingeschreven (behoudens punt 2):
zodra ze zich hebben aangemeld en het inschrijfgeld à € 50,- hebben overgemaakt.
De deelnemer ontvangt een bevestiging voor deelname (digitaal of schriftelijk).

2. Intake en kennismakingsgesprek en inschrijving
De inschrijving voor een mindfulnesstraining is altijd afhankelijk van de uitslag van het (persoonlijke of telefonische) intake- / kennismakingsgesprek, voorafgaand aan een training. Dit gesprek is ook bedoeld om de wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen. Zowel de trainer als de kandidaat kunnen na dit gesprek besluiten om de aanmelding niet tot een deelname te laten overgaan. Een negatief besluit over toelating van de kandidaat wordt tijdens of kort na het intake gesprek medegedeeld, tenzij wederzijds anders is afgesproken.

3. Betalingsvoorwaarden
De deelnemer dient de factuur voor aanvang van de training te voldoen, tenzij een andere betalingstermijn is afgesproken.

4. Afgelasten en verzetten van trainingen en programma’s
Moment van aandacht heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Bij de periodieke yogalessen behoudt de cursist het recht om de afgelaste les op een ander tijdstip te volgen in overleg met de trainer.

5. Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door cliënten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor moment van aandacht en zal niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt. Hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens staat omschreven in onze Privacyverklaring.

6. Disclaimer
De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze voor en de manier van meedoen aan de oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor zijn/haar gezondheid. Dientengevolge kan hij/zij moment van aandacht niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg hiervan. Ook voor het beheer van persoonlijke eigendommen tijdens de training kan moment van aandacht geen verantwoordelijkheid nemen.

Oosterbeek, 12 april 2018